شرکت های زیر مجموعه

TTPO

شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش

ASMARY ENERGY

شرکت انرژی آسماری کیش

POA

شرکت ذخیره سازان پترو امید آسیا

POA

شرکت مدیریت انرژی داریان

POA

شرکت پیمانکاری عمومی پترو امید آسیا