هیئت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

cheraghi.r@poa.co.ir


عضو هیئت مدیره


عضو هیئت مدیرهنایب رئیس هیئت مدیره


نایب رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره

پیام مبشری

عضو هیئت مدیره

پیام مبشری

عضو هیئت مدیره