هیئت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

cheraghi.r@poa.co.ir

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره


حسین فهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

حسین فهیمی

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا مهر افشان

عضو هیئت مدیره

محمد رضا مهر افشان

عضو هیئت مدیره

پیام مبشری

عضو هیئت مدیره

پیام مبشری

عضو هیئت مدیره