هیئت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

رضا چراغی کوتیانی

cheraghi.r@poa.co.ir

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره

محمد ابراهیم راعی

رئیس هیئت مدیره


پیام مبشری

نایب رئیس هیئت مدیره

پیام مبشری

نایب رئیس هیئت مدیره

محمد رضا مهر افشان

عضو هیئت مدیره

محمد رضا مهر افشان

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره


عضو هیئت مدیره