خدمات مــا

لیستی از خدمات مـــا

 هلدینگ پترو امید آسیا به کلیه عملیات و فعالیت های مجاز به منظور نیل به موضوع و اهداف شرکت مبادرت ورزیده وکلیه فعالیتهای معدنی پس ازاخذ مجوزهای لازم مبادرت به اجرای مراتب ذیل نماید.

فعالیتهای

انجام کلیه فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری، بازرگانی و اجرای پروژه های نفت،گاز، پتروشیمی و برق

خریدو فروش

خریدو فروش تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق.

استیجاره و اجاره

استیجاره و اجاره تجهیزات مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و برق


توسعه میادین نفت و گاز

توسعه میادین نفت و گاز در خشکی و دریا. احداث معادن، مخاذن ذخیره سازی و فروش و اجاره آن.

احداث نیروگاه

انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزاتاحداث نیروگاه و نیز توزیع و نگهداری و بهره برداری از تجهیزات ذیربط .احداث و بهسازی شبکه های توزیع و خطوط انتقال برق با هدف کاهش میزان تلفات در شبکه برق کشور

سرمایه گذاری احداث شبکه های هوشمند

سرمایه گذاری در زمینه احداث شبکه های هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای هوشمند به ویژه تعویض کنتورهای مکانیکی تبدیل آن به کنتورهای هوشمند

مشارکت و سرمایه گذاری

انواع مواد معدنی ماشین آلات معدنی لوازم و تجهیزاتاحداث نیروگاه و نیز توزیع ومشارکت با شرکت های داخلی و اخذ تسهیلات بانکی اجرای طرحها و پروژه های بزرگ صنعت برق، نفت، گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور برای عملیاتی شدن موارد فوق و کلیه فعالیت های مرتبط با مجوز صادره شرکت