پیام مدیر عامل

مدیرعامل پترو امید آسیا

پیام مدیرعامل

نفت و گاز به عنوان ثروتی خدادادی و به عنوان موهبتی ارزشمند نیازمند نگرشی نوین، بروز و دانش محور در حوزه پروژه های مرتبط است.
تمرکز بر پروژه های توسعه ای حوزه نفت و گاز با لحاظ نیازمندی های حال حاضر کشور در بخش های اشتغال و محرومیت زدایی و در نگرشی باورمند به توانمندی های داخل در موضوع نیروهای انسانی و تخصصی و نیز توانمندی های ساخت داخل به عنوان محور اصلی اقدام در اجرای اقتصاد مقاومتی، از اهداف اصلی هلدینگ پترو امید آسیا می باشد.
این هلدینگ که در سال 1388 و با هدف انجام پروژه های معدنی و نفتی احداث گردیده است، بر آن است تا با بهره گیری از نیروهای انسانی هوشمند و کار آزموده در صنعت نفت و گاز و با اعمال اصول نوین مدیریتی ضمن حفظ پیشتازی در پروژه های احداث مخزنگاه، در سایر پروژه های نفت و گاز مشتمل بر بالادستی و پایین دستی نیز حضور موثر تری داشته باشد.
بی شک لطف پروردگار و نیز تلاش، پشتکار و همت همکارانم در مجموعه هلدینگ پترو امید آسیا متضمن نیل به اهداف مترقی شرکت خواهد بود.

 رضا چراغی کوتیانی

 مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

 cheraghi.r@poa.co.ir