اخبــار

شنبه، 23 بهمن 1400
پتروامید آسیا در نظر دارد عملیات پیش ساخت و نصب 4 مخزن نیم میلیون بشکه ای سقف شناور را در مخزنگاه جاسک به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط مناقصه گران:

1. داشتن حداقل رتبه 2  نفت و گاز.

2. ارائه نامه رسمی از بانک دال بر توانایی ارائه ضمانتنامه بانکی جهت پیش پرداخت به میزان 500 میلیارد ریال.

3. سابقه کار مخزن

 

حداقل داشتن یکی از موارد زیر:

الف) یک مخزن سقف شناور نیم میلیون بشکه ای

ب) 4000 تن کار سایر انواع مخزن

ایمیل اعلام آمادگی :

Sarafian.e@poa.co.ir

info@poa.co.ir

کارفرما درخصوص نهایی سازی لیست شرکت های واجد شرایط حضور در مناقصه اختیار کامل خواهد داشت و اعلام آمادگی، حقی بر آن شرکت درخصوص حضور در مناقصه ایجاد نمی نماید.

آخرین مهلت ارسال نامه اعلام آمادگی به همراه مستندات اشاره شده 1400/12/01

آخرین مناقصه
تصاویر
  • آخرین مناقصه