در روز سه شنبه مورخ 04/10/97 جناب آقای دکتر قنبری مدیرعامل گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به همراه آقایان دکتر بهزاد شیری و اکبر کشاورزیان اعضای محترم هیأت مدیره شرکت مذکور از مجموعه مخازن ذخیره سازی نفت خام امید در محدوده دیلم / گناوه بازدید بعمل آوردند. و در جریان فرآیند ساخت و بهره برداری و دوران ساخت پروژه و روند اجرای پروژه و بهای تمام شده ساخت مخازن نفتی گناوه با ظرفیت 10 میلیون بشکه نفت خام قرار گرفتند.

 

بخش خصوصی و تأسیسات ذخیره سازی نفت خام امید یکی از بزرگترین جایگاههای ذخیره سازی نفت خام می باشد که دارای 14 مخزن فلزی استوانه ای از نوع سقف شناور است که شامل : 8 مخزن با ظرفیت یک میلیون بشکه، 2 مخزن با ظرفیت 500 هزار بشکه و 4 مخزن با ظرفیت 250 هزار بشکه مجموعاً به ظرفیت ده میلیون بشکه جهت ذخیره سازی نفت خام می باشد.

عملکرد آن طی پنج ماه گذشته نشان می دهد نفت خام سبک دریافتی یک میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار پانصد و هشتاد و یک بشکه و نفت خام نفت سبک ارسالی چهار میلیون و هشتصد و پنجاه هزار و پانصد و نه بشکه نفت خام سنگین دریافتی چهار میلیون و پانصد ششصد و نود و پنج بشکه نفت خام سنگین ارسال یک میلیون و سیصد و سی دو هزار هشتصد و پنجاه هزار بشکه بوده است. که میزان نفت خام سنگین موجود هشت میلیون و سیصد و سیزده هزار و هشتصد و نود دو بشکه و میزان نفت خام سبک موجود هشتاد و چهار هزار و دویست و سی چهار بشکه می باشد. و این عملکرد نشاندهنده کارکرد بسیار عالی سیستم ها در طی دوره مذکور می باشد.

همچنین ایشان از پروژه 4 میلیون بشکه ای ذخیره نفت خام بتنی گوره بازدید و در جریان فرآیند اجرای آن قرار گرفتند.

برنامه های در دست اجرای شرکت و برنامه های توسعه بویژه روند اجرای پروژه جاسک نیز به ایشان ارائه گردید. در نهایت آقای دکتر قنبری ضمن تأکید بر ضرورت رعایت کامل مسائل ایمنی و رفع نواقص احتمالی راهنمایی ها و ارشادات لازم را به مدیران و کارکنان شرکت پترو امید آسیا بیان داشتند.