پارک های علم وفناوری یکی از محیط هایی است که درراستای تلفیق و نزدیکی بیشتر علم و صنعت بنا نهاده شده است . در همین راستا در جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر زارعی (رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) و دکتر ذاکری ( مدیر عامل شرکت ) و دکتر جان افزایی و آقای سپهری در مورخ 96/08/22 برگزار شد ، مقرر گردید طی تفاهم نامه ای دفتری جهت حضور فعالانه شرکت پترو امید آسیا در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعطا شود .

این دفتر در تاریخ 96/09/04 به شرکت پترو امید آسیا تحویل گردید و جناب آقای دکتر قابضی به عنوان نماینده شرکت در این دفتر معرفی گردید .