به گزارش روابط عمومی شرکت پترو امید آسیا در جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم و معاونت محترم پروژه در محل  سایت مخازن ، مسایل بهره برداری مورد بررسی قرار گرفت .

در این جلسه درباره ی مسایل مهم و دغذغه های بهره برداری مورد بحث دقیق فنی قرار گرفت و الویت بندی برنامه ها در دستور کار قرار گرفت .

 

روابط عمومی

97/07/01