یکی از مهمترین پروژه های شرکت، طرح توسعه فاز 3 میدان نفتی دارخوین است. هدف از اجرای طرح توسعه میادین نفتی دارخوین، تولید روزانه 60 هزار بشکه نفت می باشد.

طرح توسعۀ  فاز 3 میدان نفتی دارخوین در سه مرحله :  

1.    مرحله اول توليد ، شامل توليد از مخزن فهليان است كه نفت توليد شده دراین مرحله به تأسيسات موجود در منطقه دارخوين منتقل مي شود و در اين واحد ازظرفيت موجود براي فراورش و انتقال نفت سبك فاز ۳ استفاده خواهد شد .
2.    مرحله دوم توليد از لايه هاي ايلام و سروك خواهد بود.
3.    در تولید نهائی مرحله دوم برنامه توسعه ميدان دارخوین ، دسترسی توليد به سقف  60,000  بشكه در روز مهیا خواهد شد. انتظار می رود توسعه میدان نفتی فاز 3 دارخوین در طول 73 ماه پس از موثر شدن قرارداد عملی گردد.