شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( سرمایه گذار/(B00 / جناب آقای دکتر قنبری مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیره

-       شرکت پترو امید آسیا ( مجری طرح) / مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیر-       سایر مدیران محترم بخشهایفنی ، اجرایی و نظارتی